Grupy  „Podróże w cyberprzestrzeni z…”

Program edukacyjny dla dzieci z rodzin z problemami.

Projekt został opracowany, by stymulować rozwój i aktywność dzieci, które nie uświadamiają sobie swoich możliwości bądź wręcz przekonane są o ich braku. Jest szansą na poznanie, dostrzeżenie i docenienie swych mocnych stron, aby następnie wykorzystywać je  w różnorodnych sytuacjach życiowych.
Celem tego projektu jest stworzenie warunków do pełnego i pomyślnego rozwoju osobowości oraz wprowadzenie dzieci w zintegrowane ze sobą dziedziny wiedzy jako metoda wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych.

Jego adresatami są dzieci w wieku 8 - 15 lat, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych.
Dzieci biorące udział w omawianym projekcie są uczestnikami Klubu Rozwijania Aktywności Dziecięcej „Promyczek” w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

 

Dzięki realizacji projektu, kształtujemy konkretne umiejętności informatyczne, takie jak: 

 1. przygotowanie do posługiwania się komputerem w stopniu podstawowym,
 2.  doprowadzenie do tzw. alfabetyzacji komputerowej-możliwości korzystania z urządzeń i sprzętu komputerowego,
 3. kształtowanie umiejętności tworzenia i dokonywania zmian w dokumentach komputerowych tworzonych w edytorze tekstu i edytorze graficznym,
 4. kształtowanie umiejętności celowego korzystanie z różnych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu,
 5. przygotowanie do posługiwania się zasobami internetowymi,
 6. kształtowanie umiejętności przygotowania i tworzenia prezentacji multimedialnych,
 7. kształtowanie i pobudzanie kreatywności,
 8. kształcenie umiejętności pracy w zespole,
 9. kształcenie poczucia odpowiedzialności za przedstawione dane,
 10. umiejętność organizacji czasu wolnego,
 11. poszanowanie własności intelektualnych.

 

Projekt jest również pomocny w pracy nad intelektualnym rozwojem dzieci, umożliwia bowiem poszerzenie i pogłębienie zainteresowań literaturą, sprzyja pracy nad kulturą słowa. Wzbogacanie zajęć warsztatami teatralnymi oraz wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego  V. Sherborn, wyzwala aktywność ruchową oraz umożliwia odreagowanie napięć i negatywnych emocji.


Zajęcia prowadzi i informacji udziela-Małgorzata Wojciechowska, tel. 052 321 00 81 w. 228
malgosia.w@palac.bydgoszcz.pl

 

 

aktualizacja 24.04.2018   ©  Pałac Młodzieży